online domain-név regsztráció

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelő személye és adattovábbítás:

A személyes adatok nyilvántartását a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Hermina út 22. adószám: 21965117-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-908426) mint Regisztrátor végzi (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő).

Adattovábbítás: a Regisztrátori tevékenység során a Szolgáltató, a domain regisztrációjának céljából a domain igénylők által közölt adatokat továbbítja alábbi szervezetnek: ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Nyilvántartó) (cg:01 09905452 , székhelye:1132. Budapest, Victor Hugo u. 18.-22.)

Domain regisztrációs szabályzat: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
Adatkezelési szabályzat: http://www.domain.hu/domain/egyeb/adatkezelesi-szab.pdf

Whois információ: a www.domain.hu címen nem magánszemély igénylő esetén a név, postázási adat és telefonszám lekérdezhető, magánszemély igénylő adata nem. A nyilvános közzététel domain igény esetén a http://www.domain.hu/domain/meghirdetes.html regisztrált domain használat esetén a http://www.domain.hu/domain/domainsearch/ web oldalon történik az ún. WHOIS adatbázisban.

A domain igénylő vagy domain használó tartozik az igénylő lapon megnevezett más személyek hozzájárulását (adminisztratív kapcsolattartó, technikai kapcsolattartó) beszerezni a nyilvános adatkezeléshez.

A Szolgáltató által kezelt és továbbított adatok: az igénylő/használó teljes neve, e-mail címe, személyi igazolványának, vagy azzal egyenértékű személyes azonosító okmányának száma, telefonszámai, postázási adatai. Valamint az igénylő/használó által a domainhez adminisztratív és technikai kapcsolattartóként rögzítendő személy(ek) teljes neve, e-mail címe, postázási adatai, telefonszámai

2. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok nyilvántartásának jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, aki a domain név igénylésekor a Domainregisztrációs Szabályzat 1. 2. 2. 6-os pontja értelmében elfogadja, hogy az igény közölt bármely információt a Nyilvántartó és Regisztrátor az internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljen és bárki számára hozzáférhetővé tegye. A személyes adatok kezelésének további jogalapja, hogy azok nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak szerint a harmadik felek jogszerű érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalom-meghatározások és értelmezéseik:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4. Az adatkezelés célja:

A Regisztrátor a domain használók adatait csak és kizárólag a domain nyilvántartás fenntartása az egyes domain nevek működtetése, továbbá a domainek igénylésével, delegálásával és használatával kapcsolatos jogérvényesítés biztosítása céljából kezeli. A domain használó személyének megállapítását szolgáló adatokat a Nyilvántartó a "WHOIS" adatbázisban nyilvánosan, hozzáférhetővé teszi, kizárólag abból a célból, hogy abból a .hu ccTLD alá bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítása, valamint a bejegyzett domain nevekkel illetve azok használatával kapcsolatos jogos érdek érvényesítése végett a domain használatáért felelős személy kilétének megállapítását lehetővé tegye.

5. A kezelt adatok köre, továbbítása

Adatkezelő csak és kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a domain nevek delegálásához és fenntartásához (technikai és műszaki működtetéséhez, a domain igénylővel és használóval történő kapcsolatfelvételhez) szükségesek.

Adatkezelő nem kezel különleges adatot, így a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.

Adatkezelő a nyilvánosság számára hozzá nem férhető adatokat csak hatósági, vagy bírósági megkeresésre, jogszabályban foglalt kötelezettségének teljesítése céljából adja ki, illetve domain nevek igénylésével és használatával kapcsolatos alternatív vitarendezést szolgáltató Alternatív Vitarendező Fórum számára teszi hozzáférhetővé, vagy egyedi megkeresés alapján a jogi érdekét alátámasztó harmadik személy számára szolgáltat a jogok érvényesítéséhez szükséges körben és mértékig adatokat.

Adatkezelő más esetben a hozzá beküldött adatokat más személynek nem adja ki.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Regisztrátor részéről, a domain igény létrehozásának időpontjától kezdődik és a domain fenntartásának ideje alatt, valamint annak megszűnését követően a jogszabályokban meghatározott határidőig tart.

A domain igénylő és használó személyének megállapítását szolgáló, nyilvánosan hozzáférhető adatokat a Nyilvántartó az igénylés és fenntartás időtartama alatt teszi nyilvánosan közzé, amennyiben az érintett személy részéről megszűnik a domain használat, úgy az adatokhoz való nyilvános hozzáférhetőséget Nyilvántartó haladéktalanul megszünteti.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a ) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
c) változatlansága igazolható (adatintegritás)
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a ) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

8. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai:

A domain igénylő vagy használó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől és kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését. A személyes adatainak zárolását az érintett csak a domain használata megszűnését, és a jogszabályban előírt határidő elteltét követően kérheti. A domain használat érintett részéről történő megszűnését követően Adatkezelő az adatokat archívumban tárolja, és csak jogérvényesítés céljára, hatósági vagy bírósági megkeresése esetén, vagy a jogi érdek valószínűsítése esetén adja ki. Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintett kérelmére a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. továbbá adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400

© 2000-2017 C3 Kulturális és Kommunikációs Központ