online domain-név regsztráció

Általános Szerződési Feltételek
domain név delegálására és fenntartására

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) szabályozza a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Nonprofit Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 22.; adószáma: 21965117-2-42; továbbiakban Regisztrátor) és a Megrendelő (továbbiakban együtt Felek) között domain igénylés ügyintézésére (delegáltatására) és delegálás-fenntartásra létrejövő szerződés megkötésének és teljesítésének feltételeit.

Jelen ÁSzF kiterjed továbbá a domain fenntartáshoz kapcsolódó - a Regisztrátor által nyújtott - ingyenes name szerver szolgáltatásra, valamint a külön díjszabás szerint igénybvehető dinamikus tárhelyszolgáltatásra is.

A Megrendelő által aláírt - Domainregisztrációs igénylőlap elnevezésű -, hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány (továbbiakban Igénylőlap) jelen ÁSzF-fel együtt a Felek közötti Szerződésnek tekintendő. Az Igénylőlapban foglaltak valódiságát Megrendelő szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok változásáról Regisztrátort - a jelen szerződésben meghatározott módon - haladéktalanul értesíti, ennek elmulasztásából eredő károkért felel.

Felek a Megrendelő által választott domain név Regisztrátor általi delegáltatásának és a delegálás fenntartásának időtartama alatt együttműködni kötelesek.

Az együttműködés és kapcsolattartás elektronikus levelezés útján, a felek által meghatározott és az Igénylőlapon feltüntetett levelezési címeken történik.

Megrendelő a hatályos Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelően adminisztratív kapcsolattartót jelöl meg az Igénylőlapon, aki Megrendelőt a domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben képviseli. Az adminisztratív kapcsolattartó cselekményeiért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

Megrendelő az Igénylőlapon szereplő adatokban beállt bárminemű változást Regisztrátornak, az adminisztratív kapcsolattartón keresztül bejelenteni köteles. A bejelentés Regisztrátor tudomásulvételével válik érvényessé, ennek megtörténtéről Regisztrátor Megrendelőt az adminisztratív kapcsolattartó e-mail címén elektronikus levélben 3 munkanapon belül értesíti.

Amennyiben Megrendelő az adatváltozás közlését elmulasztja, vagy a Regisztrátor által kért adatokat hiányosan, késedelmesen vagy egyáltalán nem szolgáltatja, úgy az ebből eredő károkért maga felel.

Regisztrátor vállalja, hogy az Igénylőlap és az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumok, valamint a jelen szerződésben meghatározott díjak befizetésére vonatkozó igazolás kézhez vételét követően az Igénylőlapon meghatározott domain nevet delegáltatja. Az említett igazolások és dokumentumok Igénylőlaphoz csatolására és Regisztrátorhoz való eljuttatására Megrendelőnek 30 nap áll rendelkezésére az igénynek Regisztrátor online rendszerében történő benyújtásától számítva, ennek eredménytelen eltelte után a benyújtott igényt Regisztrátor törli. A delegáltatásra csak megismételt igénylési eljárás keretében kerülhet sor.

A delegálást az ISZT Nonprofit Kft. (továbbiakban Nyilvántartó) végzi a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat szerint. Amennyiben az Igénylőlapon megadott igény ennek nem felel meg, úgy Regisztrátor az adott domain névre vonatkozó igényt elutasítja.

Regisztrátor a kitöltött és aláírt Igénylőlap másolatát, továbbá az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumokat a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott időn belül eljuttatja Nyilvántartóhoz. Regisztrátor Nyilvántartónak a delegálásra vonatkozó döntéséről annak kézhezvételét követő ugyancsak a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott időn belül tájékoztatja Megrendelőt e-mail útján.

Megrendelő a domain név igényléséért Regisztrátor árlistájában, vagy egyedi megállapodásban szereplő díjat köteles megfizetni. Amennyiben a delegálás sikertelen, Megrendelő az igénytől eláll vagy a rendelkezésére álló 30 napon belül a szükséges igazolásokat és dokumentumokat nem juttatja el Regisztrátorhoz, úgy az árlistában vagy az egyedi megállapodásban megadott adminisztrációs díj levonása után a befizetett összeget Regisztrátor visszafizeti.

A domain név fenntartásáért Megrendelő éves fenntartási díj fizetésére köteles, melyet a Regisztrátor mindenkori árlistája vagy egyedi megállapodás határoz meg. Az első éves fenntartási díj megfizetése a megrendeléssel egyidejűleg esedékes, a további éves díjak megfizetésére Megrendelő az éves lejárat előtt köteles.

A Regisztártor a Nyilvántartó általi delegálás napjától számított egy évig köteles az igényelt domain fenntartására. A következő éves díj(ak) Megrendelő általi befizetésével a fenntartás időtartama további évvel, illetve évekkel meghosszabbodik.

Regisztrátor által fenntartott domainhez kapcsolódóan Megrendelő dinamikus tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést köthet, amely a szolgáltatás Regisztrátor által biztosított webes adminisztrációs felületen keresztül történő megrendelésével, és annak a Megrendelő általi egyidejű aktiválásával jön létre.

A dinamikus tárhelyszolgáltatás igénybevételéért Megrendelő éves előfizetési díj fizetésére köteles, melyet a Regisztrátor mindenkori árlistája vagy egyedi megállapodás határoz meg. Az első éves előfizetési díj megfizetése a szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül esedékes a szerződés létrejöttének dátumától a kapcsolódó domain fenntartására vonatkozó szerződés lejárati dátumáig terjedő előfizetési időszakra, időarányosan. A további éves díjak megfizetésére Megrendelő az éves lejárat előtt köteles a domain fenntartási díjának megfizetésével egyidejűleg. A következő éves díj(ak) Megrendelő általi befizetésével a szolgáltatás időtartama további évvel, illetve évekkel meghosszabbodik.

A dinamikus tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés módosítását Megrendelő az igénybe vett tárhely bővítésével bármikor kezdeményezheti, a bővítés megrendelésével és aktiválásával a szerződés módosítása érvénybe lép. A szerződés módosítását követően Megrendelő 3 munkanapon belül köteles a szolgáltatás díját megfizetni, amely a korábban előfizetett csomag és a bővített csomag díjkülönbözetének a kapcsolódó domain fenntartásának évfordulójáig terjedő időszakra kalkulált időarányos része.

Megrendelő a dinamikus tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés módosítását (tárhely-bővítés vagy kisebb csomagra váltás), illetve lemondását a kapcsolódó domain fenntartásának évfordulójával kezdeményezheti. A szolgáltatás díja ebben az esetben a domain fenntartási díjával együtt fizetendő, az évfordulót követő egy évre választott tárhelycsomagnak a Regisztrátor mindenkori árlistájában vagy egyedi megállapodásban meghatározott árát figyelembe véve.

Amennyiben Regisztrátor által fenntartott domainhez Megrendelő korábban dinamikus tárhelyszolgáltatást nem vett igénybe, lehetősége van ezt a legkisebb tárhelycsomag igénybevételével 45 napos tesztidőszakra kipróbálni. Ebben az esetben a dinamikus tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a szolgáltatás díjának megfizetésével jön létre, a szolgáltatás igénybevételének kezdődátumára visszamenőleges hatállyal. Amennyiben Megrendelő a tesztidőszak végéig a dinamikus tárhelyszolgáltatás díját nem fizeti meg, a 45 nap lejártával Regisztrátor visszaállítja a korábbi állapotot, és a domainhez kapcsolódó dinamikus tárhelyszolgáltatás nyújtását megszünteti.

Ha Megrendelő a szerződést az éves lejárat előtt felmondja, a már megfizetett éves fenntartási díj időarányos részét nem követelheti vissza. Kivétel ez alól a Megrendelő által több évre előre befizetett - a felmondás évét nem érintő - éves fenntartási díj.

Megrendelő a Szerződésbol eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy a Megrendelő helyébe lépő Új Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a delegálás ne legyen ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal. Az átruházás akkor hatályos, amikor azt Regisztrátor elfogadja, és Új Megrendelővel a szerződést megköti.

Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor indokolás és felmondási idő figyelembe vétele nélkül azonnali hatállyal felmondani. A felmondási idő lejártakor a delegálás megszűnik, a domain név felszabadul és a Domainregisztrációs Szabályzat szerint ismét delegálható.

Felek rögzítik, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat alapján Regisztrátor törli a delegálást, amennyiben

  1. Megrendelő a Szerződést felmondja - azon a napon, amelyen Nyilvántartó erről tudomást szerez;
  2. bíróság azt jogerős határozatában elrendeli - azon a napon, amelyen Nyilvántartó erről tudomást szerez;
  3. a delegálásra vonatkozó szerződés megszűnik, és arra Megrendelő más Regisztrátorral a nyitva álló határidőn belül nem köt szerződést, illetve ilyenről Nyilvántartó nem szerez tudomást - a határidő lejártát követo 15. napon;
  4. a fenntartási díjat Megrendelő nem fizeti meg az esedékességet követő 15. napon belül.
© 2000-2017 C3 Kulturális és Kommunikációs Központ